Belsuit draagbaar klimmaterieel (warenwet)

De eisen waar ladders en trappen in Nederland aan moeten voldoen zijn vastgelegd in de Warenwet Besluit Draagbaar Klimmateriaal (BDK). Dit wijkt af van de Europese regelgeving waar verwezen wordt naar de EN131. Omdat het BDK wetgeving is, moet iedere ladder of trap die op de Nederlandse markt wordt gebracht aan deze eisen voldoen. Daarbij maakt het niet uit of deze nu voor beroepsmatig of particulier gebruik wordt toegepast.

Echter wanneer de ladder of trap beroepsmatig wordt toegepast, moet ook voldaan worden aan de eisen die de Arbo-wet op dit gebied stelt. In het verleden stond in de Arbo-beleidsregels dat ladders voor beroepsmatig gebruik moesten voldoen aan de NEN2484. In het kader van de deregulering van de overheid is deze eis begin 2007 komen te vervallen en werd verwezen naar de Warenwet Besluit Draagbaar Klimmateriaal. Vandaag de dag zijn deze beleidregels in het geheel vervallen en zijn de Arbo-catalogi leidend.

Dit maakt het er allemaal niet duidelijker op. De Technische Commissie van branchevereniging VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) heeft daarom in een document de ‘Stand van zaken regelgeving ladders en trappen’ vastgelegd.

Stand van zaken regelgeving ladders en trappen

Er bestaat geregeld nog onduidelijkheid over regelgeving rondom klimmateriaal. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken. Naast de Warenwet kent Nederland ook een aparte, zwaardere norm voor ladders en trappen: de NEN 2484. Tot 27 december 2006 was deze norm ook opgenomen in de beleidsregels van de Arbeidsinspectie. In het kader van deregulering van de Arbo-wetgeving heeft de overheid deze norm echter uit de beleidsregels geschrapt en zijn werkgevers- en werknemersorganisaties zelf verantwoordelijk om de eisen voor het

gebruik van ladders en trappen vast te leggen in de Arbocatalogus. Met het schrappen van de NEN 2484 uit de beleidsregels is deze norm echter niet komen te vervallen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt namelijk: ‘De verwijzing in beleidsregels naar normen en het intrekken van deze beleidsregels heeft geen consequenties voor de status van normen. Normen hebben betrekking

op productwetgeving en blijven uiteraard de stand der techniek aangeven, die producenten het vermoeden van overeenstemming geven te voldoen aan de geldende wetgeving.’ Bij controles door de Arbeidsinspectie zal er op de NEN 2484 echter niet altijd worden gehandhaafd. Zij zal kijken naar de afspraken die zijn vastgelegd in de Arbocatalogus van de betreffende branche. Om aan te geven

dat draagbaar klimmaterieel voldoet aan de norm NEN 2484, vermeldt een aantal fabrikanten deze norm op de instructiesticker en/of hebben zij het materiaal voorzien van een KOMO-KlimKeur sticker. Andere fabrikanten maken dit kenbaar met pictogrammen en/of teksten als “geschikt voor professioneel gebruik”. Zij verklaren

daarmee dat de ladders en trappen minimaal aan eenzelfde niveau voldoen dan het gestelde in de norm NEN 2484 en dat ze kunnen worden toegepast voor intensief professioneel gebruik. Dit kan aannemelijk worden gemaakt door een KOMO-KlimKeur sticker of op een andere wijze, waarmee hetzelfde niveau wordt aangegeven.

 

Waar het uiteindelijk om gaat is de vraag of een bepaalde ladder of trap geschikt is om beroepsmatig te gebruiken. Hiervoor zal de gebruiker zich moeten laten adviseren door zijn leverancier van draagbaar klimmateriaal. Afhankelijk van de toepassing en gebruiksintensiteit zal deze het meest geschikte type aanbieden. Er zijn diverse leveranciers in Nederland die zich richten op de professionele markt. Deze bieden draagbaar klimmateriaal aan in diverse productlijnen gericht op diverse toepassingen en de intensiteit van het gebruik.

De specificaties van het product bepalen uiteindelijk het toepassingsgebied. Een aantal leveranciers vermeldt in hun communicatie naar de gebruiker een productnorm en/of keurmerk om duidelijk te maken dat het product geschikt is beroepsmatig gebruik. Iedere leverancier heeft echter de verplichting deugdelijke producten op de markt te brengen. Mocht het onverhoopt mis gaan, kan iedereen aanspraak maken op deze verplichting. Een leverancier voor de professionele markt is zich hiervan echter terdege bewust en zal zijn advies ook daarop afstemmen. 

Het is aan de gebruiker om het klimmaterieel op een veilige wijze toe te passen en te onderhouden. Zo kan een periodieke inspectie al in een vroeg stadium eventuele gebreken aan het licht brengen, waardoor dit soort incidenten zijn te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat het klimmaterieel veilig wordt opgesteld. Scheef wegzakken door een zachte ondergrond, onderuitglijden bij een natte ondergrond en te ver buiten de ladder werken zijn veel voorkomende oorzaken van ongelukken met ladders. Zorg daarom voor een goede instructie naar de gebruiker.